Privaatsuspoliitika

See privaatsusteade kirjeldab, kuidas AS Smarten Logistics (registrikood 10097532, Raeküla tee 5, Rae küla 75301, Rae vald, Harju maakond; Smarten või meie) töötleb vastutava töötlejana sinu isikuandmeid, kui (i) viibid meie territooriumil, (ii) oled juriidilisest isikust kliendi, teenuse osutaja või koostööpartneri esindaja ja kontaktisik, (, (iv) kontakteerud meiega. Hoolime sinu privaatsusest ning töötleme sinu isikuandmeid ainult kooskõlas kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega, sh EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega (üldmäärus). Mõisteid, mida privaatsusteates pole eraldi defineeritud, tuleks mõista nii nagu neid kasutatakse üldmääruses.

Privaatsusteade on igal ajal kättesaadav meie veebilehel .

Milliseid isikuandmeid ja milleks me töötleme?

 • Kui viibid meie territooriumil, tea, et kasutame teatud kohtades, mis on vastavalt märgistatud, valvekaameraid. Seetõttu võid jääda meie territooriumil liikudes valvekaamera vaatevälja. Selliselt töötleme sinu isikuandmeid lähtudes meie õigustatud huvist tagada nende eesmärkide täitmine (üldmääruse artikkel 6(1)(f)).
 • Kui oled meie juriidilisest isikust kliendi, teenuse osutaja või koostööpartneri esindaja ja/või kontaktisik, töötleme sinu isikuandmeid (nimi, kontaktandmed, suhtlusandmed, kauba mahalaadimise aja broneerimise andmed), et täita ja hallata juriidilise isikuga sõlmitud lepingut ning juriidilise isikuga kontakteeruda. Kui külastad meie territooriumi, võib olla meil vajadus töödelda sinu liikumise andmeid meie territooriumil, mille kogume sulle väljastatud kiipkaardi kaudu, kui seda ise läbipääsudes kasutad. Selliselt töötleme sinu isikuandmeid lähtudes meie õigustatud huvist võimaldada meie juriidilisest isikust kliendile, kellega sina oled otseselt seotud, teenuste osutamist, teenuse osutajatega sõlmitud lepingute täitmist ja juriidilisest isikust koostööpartneritega koostöö tegemist ning tagada meie territooriumi turvalisus (üldmääruse artikkel 6(1)(f)).
 • Kui külastad meie veebilehte, töötleme sinu isikuandmeid (IP-aadress, veebilehe toimimist tagavate küpsistega kogutav teave) veebilehe paremaks kuvamiseks. Sellisel juhul töötleme sinu isikuandmeid lähtudes meie õigustatud huvist tagada meie veebilehe toimimine (üldmääruse artikkel 6(1)(f).
 • Kui kontakteerud meiega (nt e-posti või telefoni vahendusel), töötleme sinu kohta sinu nime, e-postiaadressi ja sõnumi sisus esitatud andmeid. Samuti salvestame meile laekunud kõnesid, mistõttu, kui kontakteerud meiega telefoni teel, töötleme ka kõnesalvestist. Sõltuvalt sinu pöördumise sisust võib isikuandmete töötlemise eesmärk olla, kas klienditeeninduse osutamine, pretensioonide lahendamine või lihtsalt päringule vastamine. Selliselt töötleme sinu isikuandmeid lähtudes meie õigustatud huvist tagada nende eesmärkide täitmine (üldmääruse artikkel 6(1)(f)).

Kui oled avaldanud meile veel mingeid täiendavaid isikuandmeid, töötleme neid üksnes, kui see on meie eesmärkide täitmiseks vajalik ja meil on selliseks isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus.

Kui töötleme sinu andmeid õigustatud huvi alusel, oleme enne seda viinud läbi nõuetekohase vastanduvate huvide kaalumise, mille raames oleme hinnanud, kas meie huvi konkreetsel juhul kaalub üles sinu huvid ning õigused ja vabadused, mille nimel isikuandmeid kaitstakse. Sul on õigus sellisele töötlemisele esitada vastuväide. Rohkem teavet oma õiguste kohta leiad allpool. Samuti on sul õigus paluda meilt lisateavet selle kohta, miks me leiame, et meie huvi kaalub sinu huvid ning õigused ja vabadused üles, võttes meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Küpsised

Kasutame oma veebilehel järgmisi küpsiseid:

Küpsise tüüpEesmärk/funktsionaalus
Funktsionaalsed küpsisedveebilehe toimimise ja funktsionaalsuse tagamine
  

Kellega võime sinu isikuandmeid jagada?

Meil võib olla vajalik eelpool viidatud eesmärkide täitmiseks kasutada kolmandaid osapooli, kes osutavad meile teenuseid ja töötlevad isikuandmeid selliselt meie nimel volitatud töötlejatena. Selliste teenuseosutajate hulka kuuluvad muuhulgas: serverite majutusteenuse osutaja, pilveteenuse pakkuja, majandustarkvara arendus- ja konsultatsiooniteenuse osutaja. Kasutame üksnes selliseid teenuseosutajaid, kelle puhul oleme veendunud, et nad suudavad tagada sinu isikuandmete turvalisuse. Selleks oleme kõigi oma volitatud töötlejatega sõlminud ka vastavad andmetöötluslepingud. Jääme alati vastutavaks sinu isikuandmete töötlemise eest, isegi kui neid töötleb meie nimel volitatud töötleja.

Vahel võib meil täiendavalt olla vajadus jagada sinu isikuandmeid kolmandate osapooltega, kes töötlevad neid andmeid iseseisvate vastutavate töötlejatena. Selliste kolmandate osapoolte hulka kuuluvad:

 • kolmandad isikud, kellele võib isikuandmete edastamine olla vajalik seoses meie ühingu kavandatava või tegeliku restruktureerimise, ühinemise, omandamise, müügi või muu tehingu korral;
 • meie õigusnõustajad, kes saavad isikuandmetele ligipääsu, kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks;
 • riigi- ja ametiasutused, kellega peame isikuandmeid jagama nende taotlusel, kui meil on õiguslik kohustus sellist infot välja anda.

Võime sinu isikuandmeid jagada täiendavate kolmandate osapooltega, kui oled täpselt selliseks edastamiseks andnud oma nõusoleku.

Me ei töötle sinu isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (sh Euroopa Liidu) riike.

Kui kaua me sinu isikuandmeid säilitame?

Säilitame kaamerasalvestisi ja ligipääsu logisid 60 päeva. Juriidilisest isikust kliendi esindajate ja/või kontaktisikute andmeid säilitame 3 aastat. Kui oled meiega kontakteerunud, säilitame sinu pöördumisega seotud andmeid sõltuvalt pöördumise eesmärgist (reeglina seni, kuni oleme sinu taotluse või küsimuse lahendanud).

Millised on sinu õigused oma isikuandmete suhtes?

Kui sul on privaatsusteates toodud informatsiooni või oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või soovid teostada oma õigusi, palume sul pöörduda meie poole alltoodud kontaktandmetel. Sul on oma isikuandmete suhtes järgmised õigused:

 • Paluda meil esitada kõik isikuandmed, mida sinu kohta töötleme. Selleks palun selgita, kas soovid kinnitust selle kohta, milliseid isikuandmeid meil sinu kohta on ja/või soovid oma isikuandmetest koopiat.
 • Paluda oma isikuandmed parandada. Sellisel juhul parandame ja/või täiendame sinu isikuandmeid, kui need on ebatäpsed või ebatäielikud. Selleks palun kirjuta meile, mis sinu isikuandmetes vajaks muutmist.
 • Paluda oma isikuandmete kustutamist. Seda saad paluda juhul, kui (i) meil ei ole isikuandmeid enam sellel eesmärgil vaja, milleks need kogusime; (ii) võtad tagasi oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja meil pole teist õiguslikku alust, mille alusel neid edasi töödelda; (iii) esitad vastuväite oma isikuandmete töötlemisele ja meil ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid sinu isikuandmete töötlemise jätkamiseks; (iv) oleme töödelnud sinu isikuandmeid ebaseaduslikult; (v) isikuandmed tuleb kustutada, et täita õigusaktist tulenev kohustus. Kui aga meil on vaatamata eeltoodule vajadus isikuandmeid edasi töödelda, et täita meie õigusaktist tulenev kohustus või kaitsta oma õigusi, siis ei pruugi meil olla võimalik isikuandmeid kustutada. Igal juhul selgitame sellisel juhul, miks me isikuandmeid kustutada ei saa.
 • Paluda oma isikuandmete töötlemist piirata. Seda juhul kui (i) oled juhtinud tähelepanu, et isikuandmed on ebaõiged ning me kontrollime nende õigsust; (ii) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, aga sa ei soovi andmete kustutamist vaid töötlemise piiramist; (iii) me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid sul on neid vaja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks; (iv) oled esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite ning me kontrollime, kas meie õiguspärased põhjused isikuandmete töötlemiseks kaaluvad üles need põhjused, miks soovid töötlemise lõpetamist. Isegi kui isikuandmete töötlemine on piiratud, võime neid andmeid töödelda, kui (i) oled andnud selleks nõusoleku; (ii) andmed on meile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks; (iii) andmed on meile vajalikud füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) andmeid on vaja töödelda seoses olulise avaliku huviga.
 • Paluda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale. See kehtib andmete puhul, mille oleme saanud struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning mida töötleme sinu nõusolekul või lepingu täitmise eesmärgil automatiseeritult. Kui see on tehniliselt võimalik, võid paluda, et edastaksime need andmed ise otse teisele vastutavale töötlejale või võid seda teha ise.
 • Esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Kui arvad, et sinu isikuandmete töötlemine pole toimunud kooskõlas kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega ning sinu õigusi on rikutud (Andmekaitse Inspektsiooni aadress Tatari 39, 10134 Tallinn, telefon +372 627 4135, e-post: info@aki.ee). Kui sinu alaline elukoht, töökoht või rikkumise koht on teises liikmesriigis, saab esitada kaebuse ka vastava riigi järelevalveasutusele.

Kirjeldatud õigused ei ole absoluutsed, mistõttu ei pruugi meil alati olla kohustust sinu taotlust täita, kuid sellisel juhul selgitame keeldumise põhjuseid. Vastame su taotlusele ühe kuu jooksul, kui ei esine asjaolusid, mille tõttu vajame taotlusele vastamiseks rohkem aega. Sellisel juhul teavitame sind sellest.

Kellega võtta ühendust küsimuste korral?

Kui sul on küsimusi seoses oma isikuandmete töötlemisega või soovid teostada oma õigusi, võta palun ühendust meie andmekaitsespetsialistiga andmekaitsespetsialist@smarten.ee.

 

Viimati muudetud 14.02.2022

Sellel veebilehel kasutatakse kasutajamugavuse suurendamise ja toimimise parandamise eesmärgil “küpsiseid”.