KANDIDEERIJATE PRIVAATSUSTEADE

See privaatsusteade kirjeldab, kuidas AS Smarten Logistics (registrikood 10097532, Raeküla tee 5, Rae küla 75301, Rae vald, Harju maakond; Smarten või meie) töötleb vastutava töötlejana tööle kandideerijate (kandidaat või sina) isikuandmeid. Hoolime sinu privaatsusest ning töötleme sinu isikuandmeid ainult kooskõlas kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega, sh EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega (üldmäärus). Mõisteid, mida privaatsusteates pole eraldi defineeritud, tuleks mõista nii nagu neid kasutatakse üldmääruses.

 

Milliseid isikuandmeid ja milleks me töötleme?

Isikuandmed Eesmärk Õiguslik alus
Kandidaadilt endalt kogutud andmed
Ees- ja perekonnanimi Kandidaadi identifitseerimine Meie õigustatud huvi sind identifitseerida või sinuga kontakteeruda (üldmääruse artikkel 6(1)(f))

Vajalike sammude võtmine lepingu sõlmimiseks, kui oled nõustunud meie juurde tööle tulema (üldmääruse artikkel 6(1)(b))

Kontaktandmed (e-postiaadress, telefoninumber) Kandidaadiga kontakteerumine
Andmed kvalifikatsiooni, hariduse, kogemuse, vajalike lubade (nt tõstukijuhi load), läbitud koolituste jms kohta ning muu informatsioon kandidaadi CV-l Sobivuse hindamine

 

Intervjuude ja muu suhtluse käigus avaldatud andmed
Muudest allikatest kogutud andmed
Avalikest allikatest kogutud andmed Sobivuse hindamine Meie õigustatud huvi leida meie poolt pakutavale positsioonile kõige sobivam kandidaat (üldmääruse artikkel 6(1)(f))
Soovitajatelt kogutud andmed Nõusolek, mille annad, kui edastad meile oma soovitaja kontaktandmed (üldmääruse artikkel 6(1)(a))
Kõik andmed
Mistahes sinu kohta kogutud isikuandmed (kui vajalik) Meie õiguste kaitsmine, sh õiguslike nõuete esitamine ja enda nende eest kaitsmine Meie õigustatud huvi oma õigusi kaitsta (üldmääruse artikkel 6(1)(f))
Õigusliku kohustuse täitmine (nt järelevalveasutuste taotlustele vastamine) Meie õigusliku kohustuse täitmine (üldmääruse artikkel 6(1)(c))

 

Kui kandideerid meile tööle Töötukassa kaudu jõuavad sinu andmed meieni samuti nende kaudu. Meie juurde proovipäevale tulles võime sinu kohta kandideerimise faasis kogutud andmeid töödelda ka proovipäeva korraldamise ja läbiviimise eesmärgil.

Kui oled meile avaldanud värbamisprotsessi raames veel mingeid isikuandmeid, töötleme neid üksnes, kui see on vajalik, et hinnata sinu sobivust pakutavale positsioonile. Muid andmeid, mida oled meile edastanud säilitame üksnes koos muu vajaliku infoga, kui meil pole neid andmeid võimalik muudest andmetest eraldada ja kustutada.

Kui töötleme sinu andmeid õigustatud huvi alusel, oleme enne seda viinud läbi nõuetekohase vastanduvate huvide kaalumise, mille raames oleme hinnanud, kas meie huvi konkreetsel juhul kaalub üles sinu huvid ning õigused ja vabadused, mille nimel isikuandmeid kaitstakse. Sul on õigus sellisele töötlemisele esitada vastuväide. Rohkem teavet oma õiguste kohta leiad allpool. Samuti on sul õigus paluda meilt lisateavet selle kohta, miks me leiame, et meie huvi kaalub sinu huvid ning õigused ja vabadused üles, võttes meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Kellega võime sinu isikuandmeid jagada?

Meil võib olla vajalik eelpool viidatud eesmärkide täitmiseks kasutada kolmandaid osapooli, kes osutavad meile teenuseid ja töötlevad isikuandmeid selliselt meie nimel volitatud töötlejatena. Selliste teenuseosutajate hulka kuuluvad muuhulgas: serverite majutusteenuse osutaja, pilveteenuste pakkuja ning majandustarkvara arendus- ja konsultatsiooniteenuse pakkuja. Kasutame üksnes selliseid teenuseosutajaid, kelle puhul oleme veendunud, et nad suudavad tagada sinu isikuandmete turvalisuse. Selleks oleme kõigi oma volitatud töötlejatega sõlminud ka vastavad andmetöötluslepingud. Jääme alati vastutavaks sinu isikuandmete töötlemise eest, isegi kui neid töötleb meie nimel volitatud töötleja.

Vahel võib meil täiendavalt olla vajadus jagada sinu isikuandmeid kolmandate osapooltega, kes töötlevad neid andmeid iseseisvate vastutavate töötlejatena. Selliste kolmandate osapoolte hulka kuuluvad:

  • Töötukassa
  • kolmandad isikud, kellele võib isikuandmete edastamine olla vajalik seoses meie ühingu kavandatava või tegeliku restruktureerimise, ühinemise, omandamise, müügi või muu tehingu korral;
  • meie õigusnõustajad, kes saavad isikuandmetele ligipääsu, kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks;
  • riigi- ja ametiasutused, kellega peame isikuandmeid jagama nende taotlusel, kui meil on õiguslik kohustus sellist infot välja anda.

Võime sinu isikuandmeid jagada täiendavate kolmandate osapooltega, kui oled täpselt selliseks edastamiseks andnud oma nõusoleku.

Kui kaua me sinu isikuandmeid säilitame?

Säilitame värbamisprotsessi raames kogutud isikuandmeid ühe aasta jooksul alates sinu suhtes värbamisotsuse tegemisest ja sinu sellest .

Millised on sinu õigused oma isikuandmete suhtes?

Kui sul on privaatsusteates toodud informatsiooni või oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või soovid teostada oma õigusi, palume sul pöörduda meie poole personal@smarten.ee, tel 6135800 või andmekaitsespetsialist@smarten.ee. Sul on oma isikuandmete suhtes järgmised õigused:

  • Paluda meil esitada kõik isikuandmed, mida sinu kohta töötleme. Selleks palun selgita, kas soovid kinnitust selle kohta, milliseid isikuandmeid meil sinu kohta on ja/või soovid oma isikuandmetest koopiat.
  • Paluda oma isikuandmed parandada. Sellisel juhul parandame ja/või täiendame sinu isikuandmeid, kui need on ebatäpsed või ebatäielikud. Selleks palun kirjuta meile, mis sinu isikuandmetes vajaks muutmist.
  • Paluda oma isikuandmete kustutamist. Seda saad paluda juhul, kui (i) meil ei ole isikuandmeid enam sellel eesmärgil vaja, milleks need kogusime; (ii) võtad tagasi oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja meil pole teist õiguslikku alust, mille alusel neid edasi töödelda; (iii) esitad vastuväite oma isikuandmete töötlemisele ja meil ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid sinu isikuandmete töötlemise jätkamiseks; (iv) oleme töödelnud sinu isikuandmeid ebaseaduslikult; (v) isikuandmed tuleb kustutada, et täita õigusaktist tulenev kohustus. Kui aga meil on vaatamata eeltoodule vajadus isikuandmeid edasi töödelda, et täita meie õigusaktist tulenev kohustus või kaitsta oma õigusi, siis ei pruugi meil olla võimalik isikuandmeid kustutada. Igal juhul selgitame sellisel juhul, miks me isikuandmeid kustutada ei saa.
  • Paluda oma isikuandmete töötlemist piirata. Seda juhul kui (i) oled juhtinud tähelepanu, et isikuandmed on ebaõiged ning me kontrollime nende õigsust; (ii) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, aga sa ei soovi andmete kustutamist vaid töötlemise piiramist; (iii) me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid sul on neid vaja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks; (iv) oled esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite ning me kontrollime, kas meie õiguspärased põhjused isikuandmete töötlemiseks kaaluvad üles need põhjused, miks soovid töötlemise lõpetamist. Isegi kui isikuandmete töötlemine on piiratud, võime neid andmeid töödelda, kui (i) oled andnud selleks nõusoleku; (ii) andmed on meile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks; (iii) andmed on meile vajalikud füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) andmeid on vaja töödelda seoses olulise avaliku huviga.
  • Paluda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale. See kehtib andmete puhul, mille oleme saanud struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning mida töötleme sinu nõusolekul või lepingu täitmise eesmärgil automatiseeritult. Kui see on tehniliselt võimalik, võid paluda, et edastaksime need andmed ise otse teisele vastutavale töötlejale või võid seda teha ise.
  • Esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Kui arvad, et sinu isikuandmete töötlemine pole toimunud kooskõlas kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega ning sinu õigusi on rikutud (Andmekaitse Inspektsiooni aadress Tatari 39, 10134 Tallinn, telefon +372 627 4135, e-post: info@aki.ee). Kui sinu alaline elukoht, töökoht või rikkumise koht on teises liikmesriigis, saab esitada kaebuse ka vastava riigi järelevalveasutusele.

Kirjeldatud õigused ei ole absoluutsed, mistõttu ei pruugi meil alati olla kohustust sinu taotlust täita, kuid sellisel juhul selgitame keeldumise põhjuseid. Vastame su taotluse ühe kuu jooksul, kui ei esine asjaolusid, mille tõttu vajame taotlusele vastamiseks rohkem aega. Sellisel juhul teavitame sind sellest.

Viimati muudetud 14.02.2022